KAMENOLOM BRENZBERG

 

 

 
Eruptivna stijena (dijabaz)

- agregat: 0-2, 2-4, 4-8, 8-11, 11-16, 16-22 mm
- tucanik: 30-60 mm, 30-60 (prani)
- tucanik za proizvodnju kamene vune: 60-90 mm
- tamponska mješavina: 0-30, 0-60, 0-80, 0-100 mm
- lomljeni kamen: 150-400 mm

Fizičko - mehanička svojstva kamena:

1. TLAČNA ČVRSTOĆA (HRN B.B8012):

a) u suhom stanju:      t= 237.6 MN / m2
b) u vodomzasićenom stanju:     t= 121.2 MN / m2
c) u nakon smrzavanja:      t= 190.1 MN / m2

2. OTPORNOST NA HABANJE PO BOEHMEU (HRN B.B8015):
As= 9.4 cm3 / 50 cm2

3. UPIJANJE VODE (HRN B.B8010):
U= 0.22 mas%

4. PROSTORNA MASA (HRN B.B8032):
m= 2.920 t/m3

5. POSTOJANOST NA MRAZU (HRN B.B8001):
Postojan

bremz1

bremz2
Namjena:
1) proizvodnja kamene sitneži za izradu asfaltnih mješavina tipa asfalt betona na cestama lakog i vrlo lakog razreda prometnog opterećenja
2) proizvodnja kamene sitneži za izradu gornjih (BNS) i donjih (DBNS) nosivih slojeva odbutimeniziranog materijala na autocesti i cestama svih razreda prometnog opterećenja
3) proizvodnja drobljenog kamena za izradu donjih nosivih tamponskih slojeva mehanički ili kemijski stabiliziranih
 4) proizvodnja drobljenog i nesepariranog kamena za izgradnju i održavanje gospodarskih cesta